Regulamin

Sklep internetowy Ultima działający pod adresem Ultima-cnc.pl prowadzony jest przez Ultima Sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Podkomorska 8/7, 62-200 Gniezno wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Poznań w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                                  pod numerem KRS 0000510404, nr NIP 779 242 20 67, nr REGON 302729919

1.Postanowia ogólne

 1. Sklep internetowy Ultima, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowy są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 5. Niniejszy Regulamin stawowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.

2. Konto klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

3. Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowanych w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia: zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta; złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do "Koszyka" zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody  płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje    dokonane poprzez wybranie przycisku "Kupuję i płacę".
 5. Klient nie posiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do "Koszyka" zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku "kupuję i płacę".
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient  potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. 
 7. Naciśnięcie na przycisk "Kupuję i płacę" oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę oraz koszty jego dostarczenia jest  każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 9. Po złożeniu zamówieniu Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość potwierdzającą zamówienie. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

4. Płatność i cena.

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób: 1) gotówką lub kartą płatniczą (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę; 2) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; 3) płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora  płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy     
 • Ultima Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Podkomorska 8/7 62-200 Gniezno, o numerze 68 1030 0019 0109 8503 0011 5934 w tytule podając imię i nazwisko lub firmę oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

5. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Koszty dostarczenie towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podane na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.
 4. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.          

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
 7. Koszt zwrotu (odesłanie) Produktu ponosi Klient.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Powyższe regulacje znajdują zastosowanie w przypadku dokonania zwrotu towaru nieużywanego w oryginalnym opakowaniu.

7. Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art.556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:1) imię, nazwisko, firmę, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Ultima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, ul. Podkomorska 8/7, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru KRS 0000510402

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sklep@ultima-cnc.nazwa.pl lub pisemnie na adres Ultima Sp. z o.o., ul. Podkomorska 8/7 62-250 Gniezno.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.